Jdi na obsah Jdi na menu

,,Ten vánoční čas,dočkali jsme zas..“


5) VÁNOCE


Uvést děti do symboliky ván.svátků. Pochopit jejich smysl,význam a symboliku tradic,časové zařazení a průběh svátků. Seznámit se s bibl. příběhy, prohlížet obraz.materiál, povídat si o vlastních zkušenostech a zážitcích. Rozvíjet estetické a tvořivé aktivity, slovesné, výtvarné, vyjadřovací.
S dětmi nacvičíme pásmo k vánoční slavnosti – tanečky, písně, říkadla. Zapojíme děti do výzdoby MŠ – třídy, ván.stromek. Budeme pracovat s bar.papírem – řetězy, hvězdičky – zacházení s nůžkami, procvičíme barvy, velikosti, také ván.cukroví, zdobit ván. perníčky.
Připravíme drobné ván. dárky pro rodiče a sponzory.
Naučíme se pracovat bezpečně s různým materiálem, pracovat v kolektivu, vážit si práce své i jiných. Být aktivní a učit se samostatně vystupovat. Rozšířit povědomí o starých lidových zvycích a obyčejích.Rozvíjet pěkné vztahy mezi lidmi.

Sledované cíle :
- rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění, prožívání
- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem / v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině /
- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků, dovedností, aktivně se přizpůsobit společenskému prostředí a zvládat jeho změny
- seznamovat se s prostředím, ve kterém dítě žije a vytvářet pozitivní vztah k němu

Činnosti a příležitosti:

- estetické a tvůrčí aktivity / slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové
- sledování pohádek, příběhů obohacující citový život dětí
- dramatické činnosti – mimické vyjadřování nálad / úsměv, pláč, hněv, zlobu
- společenské hry
- aktivity, při nichž si děti uvědomují vztahy mezi lidmi, dětmi / kamarádství, přátelství, úcta ke starším lidem /
- hry na téma rodina, přátelství
- příprava a realizace spol. slavností v rámci tradic a zvyků / spolupracovat při přípravě s dětmi, p. učitelkami i ost. zaměstnankyněmi školy, rodiči
- pozorování života v MŠ, příprava a účast na akcích / besídka /
- četba, vyprávění, poslech pohádek příběhů s etickým obsahem a poučením

Očekávané výstupy:
- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
- odmítnout komunikaci, která mu není příjemná
- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému a přiznávat stejná práva i druhým.
- bránit se projevům násilí
- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, lidmi,..
- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické, hudební představení, hodnotit svoje zážitky
- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální a instrumentální ( zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozšiřovat rytmus)

 

zpět