Jdi na obsah Jdi na menu

,,Masopust držíme,nic se nevadíme pospolu..“


6) MASOPUST


Seznámit děti se starými tradicemi – masopustem, jeho původem. Zapojíme ve tvořivém odpoledni děti i rodiče do výroby masek a převleků pro děti. Naučíme děti veselé říkanky a povídačky, písně s pohybovým vyjádřením.Budeme pracovat s nůžkami,látkou a papírem,vesele si vyzdobíme MŠ. Z těsta si zkusíme udělat koblížky, které si pak sníme.
Zúčastníme se radostného maškarního reje.
Naučíme se navazovat kontakty s dospělými a komunikovat s ním vhodným způsobem.Být aktivní a přitom vhodně ovládat svoje chování. Seznámíme se s dalším novým pojmem – půst.

Sledované cíle:

- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí
- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí /spolupracovat, spolupodílet se/, přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat i přijímat základní hodnoty v tomto společenství
- seznamování se světem kultury, lidí, umění,
- rozvoj estetického i společenského vkusu
- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
- rozvoj a užívání všech smyslů
- rozvoj řečových schopností a dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 Činnosti a příležitosti:

- artikulační a řečové , sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální       činnosti
- vyprávění zážitků, příběhů, konverzace, podle obrázků , vlastní fantazie, podle skutečnosti,..
- přednes, recitace, dramatizace, zpěv   
- běžné každodenní setkáváním s pozitivními vzory vztahů a chování
- aktivity přibližující pravidla vzájemného styku ( zdvořilost, ohleduplnost, taktnost, tolerance, spolupráce) 

Očekávané výstupy:
- koordinovat lokomoci a další pohyby polohy těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
- vědomě napodobit pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
- ovládat dechové svalstvo a sladit pohyb se zpěvem
- správně vyslovovat, ovládat dech, ovládat tempo i intonaci řeči
- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí
- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

zpět