Jdi na obsah Jdi na menu

Charakteristika školy

 Mateřská škola, Komenského 11 na Březové má letitou tradici. V roce 2006 oslavila 50 leté výročí svého vzniku. Město Březová je zřizovatelem školy a má poměrně stabilizované obyvatelstvo, z toho důvodu jsou v MŠ často děti „ našich dětí“. Kontakt udržujeme i s bývalými pracovnicemi školy.
   Škola se nachází v okrajové části města, máme tedy blízko k přírodě. Budova školy je jednopodlažní a je obklopena rozlehlou zahradou, která dětem poskytuje prostor ke hrám, k pohybovým aktivitám a je zdrojem kontaktů dětí s přírodou a zdrojem krásných zážitků.
            Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Cílem je položit základy pro celoživotní vzdělávání všem dětem a to podle  jejich možností, zájmů a potřeb. Podnětné prostředí je zárukou rozvoje dítěte po všech stránkách. Ve výchově upřednostňujeme smyslové vnímání, jako základ pro veškeré poznání dítěte. (J.A.Komenský: Nic není v mysli co neprošlo smysly).
   Nezbytnou součástí našeho výchovného působení je výchova k životnímu prostředí a  naší snahou je , aby dětem od nejútlejšího věku byly položeny základy pro šetrný přístup k našemu okolí.
   Velká pozornost ve výchovném působení je věnována vyjadřovacím schopnostem dětí, prevenci vadné výslovnosti, diagnostice výslovnosti a nezbytné spolupráci s rodinou v této oblasti. Jsou zařazovány logopedické hříčky ve všech věkových skupinách, provádíme individuální logopedickou péči, je dán maximální prostor k samostatnému vyjadřování dětí.
   Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „ 1,2,3,4,5, objevíme celý svět“, nabízíme kvalitní standardní a další nadstandardní péči / kroužky: angličtiny, tvořivé dramatiky,  návštěvy sauny, zařazujeme v průběhu roku práci s keramickou hlínou, zahradnický kroužek, pořádáme kulturní a sportovní akce,  akce pro rodiče a děti, školy v přírodě, výlety a.j./
   Dlouhodobě je věnována významná pozornost spolupráci s rodiči- tradicí se staly podzimní brigády na školní zahradě, společná tvoření s rodiči a dětmi, přírodovědné akce za aktivní účasti rodičů. Velmi oblíbené jsou besídky s kulturním programem dětí- vánoční, ke Dni matek, Loučení se školáky závěrem roku. O dění v MŠ informujeme prostřednictvím Březovského zpravodaje.
   Veškeré snažení zaměstnanců směřuje k tomu, aby v MŠ bylo dítě šťastné, spokojené a aby se do mateřské školy těšilo.
   Mateřská škola spolupracuje se ZŠ, s pediatrem, s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími institucemi.