Jdi na obsah Jdi na menu

„ Budeme se míti rádi, budem spolu kamarádi…“


1) KAMARÁDI 

Charakteristika tématu :
    Adaptace na nové prostředí, seznámit se s MŠ a jeho zaměstnanci. Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, i s ostatními dětmi, učit se překonávat stud. Pozdravit, poděkovat, uklízet hračky na místo. Znát svoje jméno, jména kamarádů i p. učitelek a pracovnic školy.  Pěstovat vzájemné kamarádské vztahy, spolupracovat s ostatními dětmi i učitelkou, nebát se na ni obracet s problémy. Rozvíjet vzájemnou důvěru a porozumění. Zdokonalovat sebeobsluhu a poznatky o svém těle. Poznat svou značku, orientovat se v budově, znát jména kamarádů.

Sledovaný cíl :

- seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému
- Osvojit si elementární poznatky, dovednosti potřebné k navazování a rozvíjení vztahů dítěte k dospělému a k druhému dítěti
- Osvojit si věku přiměřené  praktické dovednosti 

Činnosti a příležitosti :
- aktivity podporují sbližování dětí
- jednoduché pracovní, sebeobslužné č. v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu a úpravy okolí
- manipulační činnosti a jednoduché úkony s věcmi, které je obklopují, s pomůckami, náčiním, materiály
- zdravotně zaměřené č.(relaxační, dechová, protahovací cvičení)

Očekávané výstupy :

- navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče
- snažit se komunikovat s druhým dítětem, spolupracovat
- navazovat dětská přátelství 
- zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky

 

zpět